پایگاه خبری فاوانا

سازمان خبری فن آوری اطلاعات و ارتباطات ایران

گوگل با رکورد جریمه اتحادیه اروپا نسبت به خدمات خرید موفق شد

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

فغاغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغهههههههههههههههههههههههههههههههه

خاطرات تا ابد پایدار است