پایگاه خبری فاوانا

سازمان خبری فن آوری اطلاعات و ارتباطات ایران

اپل ازکار افتاد

اپل دیروز از کار افتاد

به پزارش فاوانا اپل خراب شده است